Başkandan

Başkandan

İnsanlığın Sivil Varoluşu

Geleneksel algı, düşünce, yöntem ve biçimler üzerine kurulu ulusla-rarası soğuk savaş düzeninin sona ermesiyle yeni bir varoluşa yöne-len dünyamızın yeni dinamiklerine paralel olarak son on yılda Tür-kiye doğal coğrafyası ve tarihiyle, beşeri ve toplumsal sermayesiyle önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor.

Özgürlük ve demokrasi ekseninde kendi iç sorunlarıyla cesaretle yüzleşerek toplum-devlet ilişkilerini sağlıklı ve olması gereken ze-mine oturtmaya başlayan ülkemiz bir taraftan kendi iç toplumsal birlik ve bütünlüğünü sağlayarak güçlenirken diğer taraftan özgür-leşmek isteyen halklara da ilham kaynağı oluyor.

Böyle bir bağlamda Sivil Dayanışma Platformu, Tür-kiye’nin sivil mimarisini oluşturan önde gelen inisi-yatiflerin, kendilerini ilgilendiren hayati meselelerde doğrudan sorumluluk üstlenerek açıkça bunlara taraf olduklarını ortaya koyma cesaret ve kararlılığını ser-gilemesi ile ortaya çıktı.

Oluşumundan itibaren Sivil Dayanışma Platformu, vesayet rejimine, imtiyazcı yaklaşımlara ve üstünlerin hukukuna karşı, hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri benimseyen kolektif sivil iradesine, toplumumuzun maşeri vicdanına tercüman oldu.

Türkiye’nin içinden geçtiği tarihi dönemeçte sivil iradenin ülke ka-muoyunda yükselen prestijini temsil eden platformumuzun, bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye’deki siyaset ve demok-rasi kültürüne güç kattığını, sivil iradenin öneminin anlaşılmasına önemli katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Zengin ve güçlü sivil toplum desteğiyle Sivil Dayanışma Platfor-mu’nun çalışmaları pek çok yeniliğe kapı aralamış, yeni platformla-rın oluşturulmasına örnek teşkil etmiş, demokrasi bilincinin yüksel-mesine aracı olmuştur.

Sivil Dayanışma Platformu’nda ortaya konan birlik ruhuyla toplum-sal uzlaşı kültürü konusunda ciddi adımlar atılmış, halkımızın korku ve sindirilmişlikten arınarak cesaret ve özgüven hissetmesine yol açmıştır.

Sivil Dayanışma Platformu’nun çalışmalarıyla belirgin hale gelen hususlardan biri de İstanbul ile Anadolu arasında kurulan köprü ve iletişim ağıdır. Bugün gerektiğinde Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşları bir dayanışma içine girebilmekte, öncü girişimlere ülkemizin her tarafından destek gelebilmektedir.

Kökleşen ve yaygınlaşan çalışmalarımızın bir so-nucu olarak platformun üç yıldır yerel, bölgesel ve küresel ölçekte öne çıkan gündem başlıklarını masaya yatırarak ortak aklın inşa edilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği siyaset müzakere-leri Anadolu’nun belli merkezlerinde de yapılma-ya başlanmıştır.

Platform bünyesinde oluşturulan Sivil Diplomasi Merkezi ise Türkiye’deki sivil tecrübeyi uluslara-rası aktörlerle paylaşmakta, işbirliği ve ortak pro-jelerle insanlığın sivil varoluşunda ortak bir ufku yakalamaya çalışmaktadır.

Sivil Dayanışma Platformu olarak milletimize inanıyor ve çalışmala-rımızı bu inanç üzerinde yükselen azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ayhan Oğan, SDP Başkanı