Sivil Dayanışma Platformu Nedir?

Tarihçemiz

“Sivil Dayanışma Platformu” ilk olarak, Türkiye’nin huzur ve barışı, birlik ve beraberliği yolunda bir ön-zorunluluk, ilk adım niteliğinde olan yeni, sivil ve demokratik anayasaya yönelik ça-lışma amacıyla bir araya gelen ülke aydınları, akademisyenleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılı-mıyla oluştu ve ülke genelinde faaliyet göstermeye başladı. 2008 yılında referandum sürecinde yapılan çalışmalara destek vermek sivil toplum için son derece hayati idi. Yapılan kampan-yanın beklenenin ötesinde sonuç vermesiyle bu sivil girişimin daha kurumsal hale gelmesi ihtiyacı doğdu.

Sivil Dayanışma Platformu, yeni Türkiye’nin sivil boyutunu güçlendirmek, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak ve bölgesel barış ve istikrarda paydaş olmak amacı güden 500’e yakın gönüllü kişi ve kurumun bir araya gelmesiyle ortaya çıktı.

Sivil Dayanışma Platformu çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: Sivil Diplomasi Merkezi, Siyaset Müzakereleri ve Toplumsal Faaliyetler.

Sivil Diplomasi Merkezi

Ağırlıklı olarak özgürlük hareketlerinin ve yeniden yapılanmanın olduğu Ortadoğu bölgesinden sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştaylar yapmaktadır.

Bölgedeki güncel gelişmeler hakkında Türkiye kamuoyunu bilgilendirici paneller, konferanslar düzenlemektedir.

Türkiye’nin sahip olduğu yumuşak güç unsurlarını ve geniş sivil toplum tecrübesini uluslararası camia ile buluşturmaktadır.

Uluslar arası gelişmeler hakkında Türkiye kamuoyunu etkin iletişim araçlarıyla doğru bir şekilde aydınlatmaktadır.

Öne çıkan ulusal ve uluslararası politik konularda karar alıcılara yeni ve alternatif fikir ve çözümler önermeyi hedeflemektedir.

Siyaset Müzakereleri

Yerel, bölgesel ve küresel politik konu, kavram, siyaset pratikleri ve teorileri hakkında ortak aklı ve ufku inşa etmek, yeni mümkün siyaset yaklaşımları ve yöntemleri geliştirmek için beyin fırtınaları yürütür.

İstanbul Merkezde ve bağlı şubelerde icra edilen siyaset müzakereleri etkinliklerinde açık bir tartışma anlayışı benimsenerek elden geldiğince ortak bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılır ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılır.

Bugüne kadar yapılan bazı müzakere başlıkları şunlardır: Yaşadığımız Dünya ve Uluslararası İlişkiler Yaklaşımımız, Medya-İletişim-Siyaset İlişkileri, Medeniyetler İttifakı ve Batı Sorunsalını Yeniden Düşünmek, İslam Dünyası ve Gelecek Tasavvurumuz, Türkiye-İsrail İlişkileri, Güvenlik Politikaları Çerçevesinde Füze Kalkanı Meselesi, Ortadoğu’da Neler Oluyor? Gelişmeleri Nasıl Okumalıyız?, Sivil Diplomasi, Türkiye’nin Gençlik Politikaları, Şiilik ve Sünnilik Bağlamında Mezhepler ve Siyaset, Yeni Türkiye ve Altın Çağın Başlangıcı, Yeni Anayasa Diyalog Süreci, Yeni bir Dünya Kurulurken Bölgesel Dinamikler: İhvan-ı Müslimin Hareketi, Yeni bir Dünya Kurulurken Bölgesel Dinamikler: Gülen Hareketi, Yeni bir Dünya Kurulurken Bölgesel Dinamikler: Kürt Hareketi, “Başkanlık Sistemi Tartışmaları Işığında Siyasal Sistemler: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Toplumsal Faaliyetler

Sivil Dayanışma Platformu, yaşadığımız tarihi süreçte demokrasi ve hukuk ekseninde ülkemizi yeniden yapılandırma sürecine katkı sağlamak, huzur ve barışı, birlik ve beraberliği koruyarak yeni demokratik ve sivil bir düzen talebini toplumda canlı tutmak için değişik toplumsal faaliyetler düzenlemektedir.

Basın toplantıları, konferanslar, duyurular ve bildirilerle ülkenin her köşesinde sivil duyarlılığın canlı tutulmasını; internet sitesi ve medya iletişim araçlarıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Kamuoyunda farkındalığı artırmaya yönelik yapılan/katılım sağlanan bazı faaliyetler şunlardır: Sivil Anayasa Girişimi, Ortak Akıl Hareketi, 70 Milyon Adım Koalisyonu, Yassıada Ziyareti, Yetmez Ama Evet, Yeni Anayasa Çalışmaları, Referandum Çalışmaları.

Sivil Dayanışma Platformu’nun üç temel misyonu vardır:

Tarihi ve kültürel birikimi ve medeniyet değerleriyle Türkiye’nin sahip olduğu stratejik gücün dünya barışına ve refahına olumlu katkısını sağlayacak sivil girişimler geliştirmek,

Temel hak ve özgürlüklerden hukukun egemenliğine, ekonomi politikalarından enerji kaynaklarının kullanı-mına, toplumsal sorunlardan göç politikalarına, medyadan ulusal ve bölgesel ihtilaf ve çatışmalara kadar geniş bir yelpazede siyasi aklın oluşmasına katkı sağlamak,

Bölge ve dünya siyasetini şekillendiren gelişmelerde iç ve dış kamuoyunu sivil bakış ve tecrübe ışığında doğru bilgilendirmek ve karar alıcılara yeni ve alternatif fikir ve çözüm önerileri sunmak.

Destekçi ve Ortaklarımız

Sivil Dayanışma Platformu Türkiye’nin dört bir tarafından 500’e yakın seçkin sivil toplum kuruluşu, akademisyen, düşünür ve kanaat lideri tarafından desteklenmektedir.

Anadolu’da yaygın bir iletişim ağı olan Sivil Dayanışma Platformunun hemen her vilayette irtibatı bulunmaktadır.

Amaçları doğrultusunda yurtdışındaki öncü sivil kuruluşlarla ortaklık ve işbirliği yapmaktadır.